Adatkezelési tájékoztató

Megrendeléskor kizárólag azokat a személyes adatokat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat bizalmas kezeljük és egy harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján történik.

Adatkezelési nyilvántartási szám (ANYA): 03132-0001

Figyelemmel arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, nevének és címének nyilvántartását addig folyamatosnak tekintjük, amíg Ön írásban nem kéri azok törlését.

  1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatainak az Adatbázis mûködtetése során történõ kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásán alapul. Ön a megadott adatainak jelen tájékoztató szerinti kezeléséhez a regisztrációval járul hozzá.

 

  1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása, valamint a Ptk. 2:48. § (1) bekezdés.

 

  1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a trend-design által forgalmazott termékek népszerûsítésével kapcsolatos marketing célok érdekében történõ kezelés, valamint a termékekre vonatkozóan a vásárló és a trend-design között létrejött szállítási szerzõdés teljesítése.

 

  1. A kezelt adatok köre

A trend-destign által kezelt adatok köre mindazon, Ön által megadott adatokra kiterjed, amelyek az adatkezelés céljának megvalósításához szükségesek. Felhívjuk figyelmét, hogy az Infotv. 3. § 4. pontja szerinti különleges adatokra az adatkezelés nem terjed ki, így kérjük, hogy az elõbbi körbe tartozó adatokat ne adjon meg jelentkezése során.

 

  1. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek

Tájékoztatjuk, hogy az Adatbázis keretében történõ adatkezelésre a trend-design jogosult.

 

  1. Az adatkezelés idõtartama

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatait a trend-design mindaddig kezelheti, amíg az adatkezelés célja fennáll, illetve amíg Ön a személyes adatok törlését az Infotv. 14. § c) pontja szerint nem kérte.

 

  1. Kik ismerhetik meg az adatokat

Az adatok megismerésére kizárólag az arra Ön által feljogosított adatkezelõk (Jogosultak) azon közremûködõi ismerhetik meg, akik munkaköri kötelezettsége az adatkezelés céljának megvalósításában való közremûködés.

 

  1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tájékoztatjuk, hogy Ön az Infotv. 14. §-a szerint az adatkezelõnél bármikor kérelmezheti tájékoztatását a személyes adatok kezelésérõl, a személyes adatok helyesbítését, valamint a személyes adatok – a kötelezõ adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az adatkezelõ az Ön kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról továbbá – a személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl. Az adatkezelõ az Ön kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idõn, de legkésõbb 30 napon belül, közérthetõ formában az igényelt tájékoztatást írásban megadja. A tájékoztatás ingyenes, ha azonban Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan már tájékoztatási kérelmet nyújtott be, az után költségtérítés fizetendõ. Az érintett tájékoztatása kizárólag az Infotv. 9. § (1) bekezdése szerinti adatkezelési korlátozás, valamint az Infotv. 19. §-ban meghatározott esetekben tagadható meg. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelõ személyes adat az adatkezelõ rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelõ helyesbíti. Törlés helyett az adatkezelõ zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetõ, hogy a törlés az Ön jogos érdekeit sértené. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetõ, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésrõl, a zárolásról, a megjelölésrõl és a törlésrõl az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Ha az adatkezelõ az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követõ 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelõ tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Hatóság) fordulás lehetõségérõl. Tájékoztatjuk, hogy Ön a személyes adatok kezelése ellen az Infotv. 21. §-ában meghatározott esetekben tiltakozhat. Az adatkezelõ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl Önt írásban tájékoztatja.